Λίγα λόγια για εμάς

Ο Σκοπος μας

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.- Να αγοράζει ή άλλως αποκτά την ιδιοκτησία, νομή, κατοχή ή χρήση και να διαχειρίζεται, εκμεταλλεύεται, ενεχυριάζει, υποθηκεύει, εκναυλώνει, ναυλώνει, υποναυλώνει, εκμισθώνει, μισθώνει, υπομισθώνει, πωλεί, εξοπλίζει, φυλάσσει, κατασκευάζει και επισκευάζει οποιουδήποτε είδους πλοία, ρυμουλκά, πλοιάρια, φορτηγίδες, πλωτά ναυπηγήματα και κάθε άλλου είδους πλεούμενα με ή χωρίς αυτοδύναμη κίνηση και οποιαδήποτε άλλα μέσα θαλάσσιας μεταφοράς, μαζί με τις μηχανές και εξοπλισμό οποιουδήποτε είδους που ανήκουν στο ανωτέρω και μαζί με όλα τα υλικά, εργαλεία και συσκευές που είναι αναγκαία ή κατάλληλα για την κα-τασκευή εξοπλισμό και χρήση των ανωτέρω.

2.- Να ασχολείται με ωκεάνιο, προάκτιο θαλάσσιο εμπόριο και γενικά με τη μεταφορά φορτίων, εμπορευμάτων, αγα-θών, επιβατών μεταξύ οποιονδήποτε λιμανιών του κόσμου και να ασχολείται γενικά με το θαλάσσιο εμπόριο ανά τον κόσμο.

3.- Να κάνει κάθε είδους Γενικές Ναυτικές Εργασίες (επιθεωρήσεις, φορτώσεις, εκφορτώσεις, μεταφορτώσεις, ανελκύσεις, καθελκύσεις, μεθορμίσεις και κάθε εν γένει συναφή εργασία και δραστηριότητα).

4.- Να αντιπροσωπεύει Ναυτικές ή Ναυτιλιακές εταιρείες και να κάνει Πράξη Ναυτικής Διαχείρισης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις

Ανακοινώσεις

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ - Είμαστε ο συνεργάτης σας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε στη διαθεσή σας

ΜΕΘΩΝΗΣ 34, 18 545 , ΠΕΙΡΑΙΑΣ